วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการปัจจุบันมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนมีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิชาการ เนื่องจากว่าความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคณาจารย์ อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพจะช่วยชี้แนะบัณฑิตให้คิดได้อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ จึงกล่าวได้ว่า คุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณภาพบัณฑิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง  ของมหาวิทยาลัย            ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่สำคัญทั้งการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ดังนั้น คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก     แต่เนื่องจากปัจจุบัน คณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ของสถาบันหลายท่านได้เกษียณอายุราชการออกไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณาจารย์ที่เหลือของสถาบันมีสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังค่อนข้างน้อย อันจะส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันฯ และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงควรมีการเร่งรัดการเพิ่มสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันฯ
 สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีนโยบายเร่งรัดการสนับสนุนให้คณาจารย์ในหน่วยงานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันวิจัย โดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จึงจะจัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการทำผลงานวิชาการมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ด้วยการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ภายในสถาบันต่อไป
เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2556 อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรมซึ่งเป็นประธานธานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์ที่จะทำผลงานวิชาการ ขึ้นโดยได้นำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำผลงานวิชาการของตนเอง และ การฟังการบรรยาย ของ ศ.ดร.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ มาถ่ายทอดให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฟัง โดยมีเอกสารประกอบการบรรยายจากฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยดังนี้


2. ใบความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ

 ขอบคุณเอกสารประกอบการบรรรยายจากฝายวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คุณศิรินันท์ แสงสิงห์ ได้มาเเบ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ "การทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 " ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ทำให้ทราบแนวทางในการ ทำวิจัย และ ผลงานวิชาการสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนมากยิ่งขึ้น  โดยเรามีเอกสารประกอบการแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเพิ่มเติมความรู้ของท่าน คลิก  "เอกสารประกอบ"  

คำถามร่วมเเบ่งปัน
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านได้ความรู้อะไรบ้าง
2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันด้วยกัน
ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ :)คุณศิรินันท์ แสงสิงห์ แบ่งปันความรู้เรื่องการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจฟังบรรยาย
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ ^_^

เสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ครั้งที่ 1

     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยกระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ครั้งที่ 1โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร. Kanu Priya มาสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร เมื่อวันที่
20 – 23 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์Dr.Kanu Priya Mohan สอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กัยสายสนับสนุนสถาบันวิจัยฯโครงการจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการโครงการจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ

1.    ชื่อโครงการ  การจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ

2.    ผู้รับผิดชอบโครงการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร  และนางวนิดา ธรรมเกษร

3.    หลักการและเหตุผล
                  พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่และได้มาตรฐานตามที่กำหนดปัจจัยหนึ่ง คือ บุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร รวมพลังกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล และการสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้การสนับสนุนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับพันกิจและเป้าหมายของหน่วยงานด้วย
           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและบริหาร ในฐานะที่ดูแลบุคลากรสายสนับสนุนโดยตรง ก็ตระหนักดีถึงความสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสองกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำสำนักงานเลขานุการ ซึ่งถือเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการช่วยสนับสนุนสายวิชาการผลักดันพันธกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินไปได้อย่างดี  และประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนวิชการ ดังนี้
1)      กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2)      กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3)      กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4)      กิจรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมล้วนมุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   วัตถุประสงค์ของโครงการ
การดำเนินการของโครงการนี้เพื่อ
               1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานสายสนับสนุนวิชาการให้มีคุณภาพ
               2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาระงานหลักและงานที่เกี่ยวข้อง
               3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
                  
5)  ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม  
       
ปีที่จัด
กิจกรรม
งบประมาณ
2556
-กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
30,000

-สร้างเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2557
-กิจรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
30,000

-กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

6)  สถานที่จัดโครงการ    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

7) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักเลขาฯ จำนวน  15  คน

8)  แหล่งที่มาของงบประมาณ  จากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันฯ จำนวน  30,000  บาท

9)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(ชี้แจงรายละเอียด)  จำนวน .......บาท เช่น
1)      ค่าอาหาร
2)      ค่าวัสดุ
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

10)  ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการ
ขั้นวางแผน (Plan)
1.    กำหนดวันทำโครงการ
2.    กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
3.    กำหนดการโครงการและการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง
4.    กำหนดสถานที่จัดโครงการ.

ขั้นดำเนินการ (Do)
1.    จัดประชุมเพื่อเตรียมการ
2.    ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
3.    เตรียมสถานที่
4.    ประสานงานด้านต่างๆ
5.    ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
6.    แจกแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 5 ด้าน

ขั้นสรุป: ตรวจสอบ (Check)
1.       ประเมินผลโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.       สรุปรายละเอียดงบประมาณ
3.       สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ
4.       จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการจัดโครงการ

ขั้นประเมินผลการจัดโครงการ (Action)
1.       จัดประชุมเพื่อสรุปโครงการด้านต่างๆ งบประมาณ ความพึงพอใจ และอื่นๆ
2.       พิจารณา (ร่าง). รายงานผลการจัดโครงการ
3.       ประเมินผลโครงการที่จัดรายด้าน เช่น ตัวบ่งชี้ วัตถุประสงค์ และภาพรวม ให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
4.       จัดทำรายงานผลการจัดโครงการฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
1.         เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัด)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป หรือ 3.51

2.        เป้าหมายเชิงปริมาณ (ตัวชี้วัด)
12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12.2 อื่นๆ ถ้ามี

3.        ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
           2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
         
4.        ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา  
              -ไม่มี
5.        การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
               -ไม่มี
6.        ข้อเสนอแนะ/แนวทางการนำผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
               -ไม่มี
7.        วิธีการติดตามประเมินผลกิจกรรม
    -มีการติดตามประเมินผลกิจกรรม ทุกไตรมาส
8.        กำหนดการส่งรายงาน.และประเมินผลกิจกรรม
หลังจากการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 เดือน
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน มีนาคม     2556
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน กรกฎาคม  2556
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน พศจิกายน  2556