วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการโครงการจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ

1.    ชื่อโครงการ  การจัดการความรู้ในการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ

2.    ผู้รับผิดชอบโครงการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร  และนางวนิดา ธรรมเกษร

3.    หลักการและเหตุผล
                  พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่และได้มาตรฐานตามที่กำหนดปัจจัยหนึ่ง คือ บุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร รวมพลังกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล และการสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้การสนับสนุนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับพันกิจและเป้าหมายของหน่วยงานด้วย
           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและบริหาร ในฐานะที่ดูแลบุคลากรสายสนับสนุนโดยตรง ก็ตระหนักดีถึงความสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสองกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำสำนักงานเลขานุการ ซึ่งถือเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการช่วยสนับสนุนสายวิชาการผลักดันพันธกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินไปได้อย่างดี  และประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนวิชการ ดังนี้
1)      กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2)      กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3)      กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4)      กิจรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมล้วนมุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   วัตถุประสงค์ของโครงการ
การดำเนินการของโครงการนี้เพื่อ
               1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานสายสนับสนุนวิชาการให้มีคุณภาพ
               2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาระงานหลักและงานที่เกี่ยวข้อง
               3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
                  
5)  ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม  
       
ปีที่จัด
กิจกรรม
งบประมาณ
2556
-กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
30,000

-สร้างเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2557
-กิจรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
30,000

-กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

6)  สถานที่จัดโครงการ    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

7) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักเลขาฯ จำนวน  15  คน

8)  แหล่งที่มาของงบประมาณ  จากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันฯ จำนวน  30,000  บาท

9)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(ชี้แจงรายละเอียด)  จำนวน .......บาท เช่น
1)      ค่าอาหาร
2)      ค่าวัสดุ
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

10)  ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการ
ขั้นวางแผน (Plan)
1.    กำหนดวันทำโครงการ
2.    กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
3.    กำหนดการโครงการและการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง
4.    กำหนดสถานที่จัดโครงการ.

ขั้นดำเนินการ (Do)
1.    จัดประชุมเพื่อเตรียมการ
2.    ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
3.    เตรียมสถานที่
4.    ประสานงานด้านต่างๆ
5.    ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
6.    แจกแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 5 ด้าน

ขั้นสรุป: ตรวจสอบ (Check)
1.       ประเมินผลโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.       สรุปรายละเอียดงบประมาณ
3.       สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ
4.       จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการจัดโครงการ

ขั้นประเมินผลการจัดโครงการ (Action)
1.       จัดประชุมเพื่อสรุปโครงการด้านต่างๆ งบประมาณ ความพึงพอใจ และอื่นๆ
2.       พิจารณา (ร่าง). รายงานผลการจัดโครงการ
3.       ประเมินผลโครงการที่จัดรายด้าน เช่น ตัวบ่งชี้ วัตถุประสงค์ และภาพรวม ให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
4.       จัดทำรายงานผลการจัดโครงการฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
1.         เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัด)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป หรือ 3.51

2.        เป้าหมายเชิงปริมาณ (ตัวชี้วัด)
12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12.2 อื่นๆ ถ้ามี

3.        ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
           2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
         
4.        ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา  
              -ไม่มี
5.        การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
               -ไม่มี
6.        ข้อเสนอแนะ/แนวทางการนำผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
               -ไม่มี
7.        วิธีการติดตามประเมินผลกิจกรรม
    -มีการติดตามประเมินผลกิจกรรม ทุกไตรมาส
8.        กำหนดการส่งรายงาน.และประเมินผลกิจกรรม
หลังจากการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 เดือน
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน มีนาคม     2556
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน กรกฎาคม  2556
     -ครั้งที่ 1  สิ้นเดือน พศจิกายน  2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น