วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการปัจจุบันมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนมีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิชาการ เนื่องจากว่าความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคณาจารย์ อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพจะช่วยชี้แนะบัณฑิตให้คิดได้อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ จึงกล่าวได้ว่า คุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณภาพบัณฑิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง  ของมหาวิทยาลัย            ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่สำคัญทั้งการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ดังนั้น คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก     แต่เนื่องจากปัจจุบัน คณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ของสถาบันหลายท่านได้เกษียณอายุราชการออกไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณาจารย์ที่เหลือของสถาบันมีสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังค่อนข้างน้อย อันจะส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันฯ และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงควรมีการเร่งรัดการเพิ่มสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันฯ
 สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีนโยบายเร่งรัดการสนับสนุนให้คณาจารย์ในหน่วยงานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันวิจัย โดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ จึงจะจัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการทำผลงานวิชาการมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ด้วยการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ภายในสถาบันต่อไป
เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2556 อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรมซึ่งเป็นประธานธานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์ที่จะทำผลงานวิชาการ ขึ้นโดยได้นำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำผลงานวิชาการของตนเอง และ การฟังการบรรยาย ของ ศ.ดร.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ มาถ่ายทอดให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฟัง โดยมีเอกสารประกอบการบรรยายจากฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยดังนี้


2. ใบความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ

 ขอบคุณเอกสารประกอบการบรรรยายจากฝายวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น